Dodatni in dopolnilni pouk
Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so: samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka pri predmetih: slovenščina, matematika, angleščina, fizika, kemija, geografija in zgodovina. Urnik izvajanja dodatnega pouka se določi v mesecu septembru.

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk.

S poglobljenim in specializiranim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.

Individualna in skupinska pomoč
Skupinska pomoč poteka hkratno na različnih ravneh, izvajajo jo strokovni delavci šole, včasih tudi učenci oziroma dijaki.

Oblike skupinske pomoči učencem:

  • razrednikove ure (obravnava različnih tematik, konstruktivno reševanje skupinske oddelčne dinamike, razreševanje nastalih dilem, razvijanje občutka za sopomoč sošolcu, sošolki, razvijanje strpnosti do vsakovrstnih drugačnosti …),
  • projekt prostovoljnega dela v OŠ (srednješolci pomagajo pri učenju manj uspešnim učencem razredne stopnje),
  • pomoč učencem s primanjkljaji v jeziku, učencem z drugega jezikovnega področja,
  • delovanje predsednika šolskega parlamenta.

Na šoli izvajamo še naslednje oblike pomoči:

  • dodatna strokovna pomoč učencem z odločbami o usmerjanju,
  • mentorstvo učencem s težavami na področju socialnega funkcioniranja,
  • pomoč učencem v razredu (učencem z učnimi težavami, nadarjenim učencem),
  • učna pomoč prostovoljcev.
Diferenciacija
Notranja diferenciacija

Učitelj glede na učenčeve zmožnosti, sposobnosti, interese in znanja pri vseh predmetih diferencira delo z učenci znotraj oddelka posameznega razreda že v 1. triletju.

Fleksibilna diferenciacija

V 2. triletju (4., 5. in 6. razredu) in še v 7. razredu se delo pri pouku lahko organizira kot temeljni in ravenjski pouk. Ravenjski pouk se lahko organizira le pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku, in to v obsegu največ do četrtine vseh ur, namenjenih tem predmetom. Temeljni pouk poteka na eni ravni zahtevnosti, ravenjski pa na dveh ali več ravneh.

Heterogene skupine

Učenci oddelkov v 8. in 9. razreda so v manjših heterogenih skupinah. Učitelji razporedijo učence v skupine pri slovenščini, angleščini in matematiki.

Jutranje varstvo
Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda od 5.45 do 7.45.

Za učence 1. razreda je jutranje varstvo brezplačno, za druge učence je plačljivo.

Podaljšano bivanje
Izbirni predmeti

Z izbirnimi predmeti želimo omogočiti učencem razvijanje lastnih interesov in sposobnosti.

V 7., 8. in 9. razredu učenci in učenke izberejo izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Razporejeni so v dva sklopa: družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega. Izbirnim predmetom predmetnik namenja eno uro na teden, razen tujemu jeziku dve. Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za »popravek« svoje izbire. Učenec pa se lahko v tem primeru vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim siceršnjim urnikom.

 

Ekskurzije
Namen ekskurzij je izobraževanje učencev o vseh delih naše države.

Učenci razredne stopnje spoznajo Dolenjsko in potujejo po njej.

Učenci predmetne stopnje spoznavajo druge slovenske pokrajine, njihovo kulturo, industrijo, zgodovino in razvoj.

Šola v naravi

Za učence organiziramo šolo v naravi, to je teden dni, ki ga namesto v učilnicah otroci preživijo v prijetnem in vzpodbudnem naravnem okolju po vsej Sloveniji. Program zajema naravoslovje, športno-rekreativne vsebine in zakonitosti življenja v naravi.

O časovnem terminu in vsebini se razredniki pogovorijo s starši na roditeljskih sestankih.

4. razred: Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)

7. razred: VIRC POREČ (ne v letošnjem šolskem letu)

Šola v naravi se lahko izvede tudi v drugih razredih ali posameznih oddelkih v dogovoru razrednikov, učencev in staršev.

Starši, ki bi imeli težave s plačilom, naj se pogovorijo s socialno delavko in razrednikom/-čarko.

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega obdobja (6. r.) je zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja iz matematike, slovenščine in tujega jezika obvezno za vse učence.

Ob koncu devetega razreda (maja) opravljajo učenci NPZ. Naknadnega roka ni.

Zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja je pisno in lahko traja najmanj 45 minut in največ 90 minut.

Učenci opravljajo preizkuse znanja iz slovenščinematematike in tretjega predmeta.

 

IZVEDBA NPZ v šolskem letu 2021/2022:

NPZ – informacije za učence in starše

SLOVENŠČINA: sreda, 4. 5. 2022 za 6. in 9. razred

MATEMATIKA: petek, 6. 5. 2022 za 6. in 9. razred

ANGLEŠČINA: torek, 10. 5. 2022 za 6. razred

KEMIJA: torek, 10. 5. 2022 za 9. razred

Dostopnost