Eko šola

VSEBINA AKTIVNOSTI

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. V letošnjem šolskem letu iščemo rešitve na številna okoljska vprašanja v okviru že uveljavljenih in izbranih novih ekoprojektov. Nadaljujemo z okoljskim opismenjevanjem in posvečamo pozornost zmanjševanju količine zavržene hrane in odpadkov, samooskrbi in lokalno pridelani hrani, podnebnim spremembam, ki so stalnica našega vsakdana,  zbiralnim in  dobrodelnim  akcijam ter mnogim drugim dejavnostim po izboru učiteljev mentorjev.

Z medsebojnim sodelovanjem, medpredmetnim povezovanjem znanja in vključevanjem okoljskih vsebin želimo nadgraditi  vzgojo-izobraževalno delo in tako  prispevati k čim boljšemu okoljskemu delovanju ne le v šoli, temveč tudi  v lokalni skupnosti.  Na osnovi izkušenj, novih znanj in primerov dobre prakse želimo razvijati zavest in skrb za ohranjanje narave in okolja.

IZBRANI PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU:

 • Sejem Altermed
 • Živeti s podnebnimi spremembami: prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja, razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami, kot so energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki, voda in drugi;
 • Ekobranje za ekoživljenje: branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na teme: gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu;
 • Ekokviz za OŠ
 • Hrana ni za tjavendan: zmanjševanje količin zavržene hrane, družinski dnevnik zavržene hrane, reciklirana kuharija;
 • Misija: Zeleni koraki: ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev na podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost;
 • Likovni natečaj za kreativne izdelke
 • Šolska VRTilnica: urejanje šolskega vrta, priprava gred in zasaditevzelenjave, jagodičevja;
 • Mladi poročevalci: novinarski pisni, fotografski in video prispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, povezava z drugimi projekti –obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti.Z medsebojnim sodelovanjem in medpredmetnim povezovanjem znanja želimo prispevati k trajnostnemu razvoju za sedanjost in prihodnost.
 • Ne zavrzi oblek, ojrani planet!
 • Mlekastično! Izberem domače
 • Zbiranje hrane za živali
 • Zbiranje papirja
 • Ekošola meri odtis CO2
 • Program LEAF – znanje o gozdovih
 • Odpadkom dajemo novo življenje

 

Obiščite spletno stran EKOŠOLE OŠ GRM

 

 

.

Zdrava šola

Tudi v tem šolskem letu se bomo trudili, da ostanemo ZDRAVA ŠOLA in obstoječim projektom dodamo še kaj novega. Sledili bomo dvanajstim ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol. Temeljni cilj delovanja Zdrave šole je promocija zdravja v šoli oziroma vzgoja za zdravje na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Cilji projekta se tesno prepletajo s prednostnimi nalogami in nekaterimi projekti naše šole. Zato bomo preko različnih dejavnosti razvijali odgovoren odnos do zdravja, dobre medsebojne odnose ter prijetno in zdravo šolsko okolje. Letošnja rdeča nit projekta je MI VSI ZA LEPŠI BOLJŠI JUTRI.

 

Dejavnosti:

 • minuta za zdravje med poukom z vajami za raztezanje (vsi strokovni delavci, celo šolsko leto);
 • obeležitev svetovnih dni z zdravstveno vsebino v sklopu RU (svetovni dan sladkorne bolezni –14. 11., dan boja proti AIDS-u –1. 12., svetovni dan zdravja –7. 4.) in radijski oddaji na temo zdravja (T. Gačnik);
 • delavnice razvijanja socialnih veščin –2. in 3. triada (T. Troha, L. Burger);
 • družinski nahrbtnik za učence 1. razreda (M. Troha);
 • prva pomoč v obliki tečaja in tekmovanje (V. Zobarič);
 • sodelovanje v akcijah RK (V. Zobarič);
 • tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (V. Zobarič);
 • umivanje rok (po oddelkih –sodelovanje prijateljskih razredov);
 • recikliranje zdravil s pretečenim rokom (R. Ašič);
 • varna raba intereneta –4.–7. razred (Jožica C. Škof);
 • pravljična joga (N. Kranjec);
 • Varno na soncu –PB in 7. razred (R. Babič, M. Blatnik);
 • zdrav sladoled –PB;
 • zdrav življenjski slog –7. razred (M. Blatnik);
 • rekreacija za zaposlene (M. Povž);
 • šola za starše – 3. triada (L. Burger);
 • priprava na cepljenje (Dispanzer za šolske otroke in mladino,ZD Novo mesto).

Grmsko srečanje

Grmska srečanja so naziv za javne kulturne prireditve šole, ki jih organiziramo enkrat letno, od leta 1989 dalje. Naši gostje so bili mnogi znani Slovenci. Z gosti se pogovarjajo grmski učitelji, vsa srečanja se končajo s prijetnim klepetom po uradnem zaključku. V zadnjem obdobju si želimo organizatorji čim bolj približati izvorni ideji in predstaviti javnosti čim več bivših grmčanov.

Datum, vsebina in gost bosta izbrana med šolskim letom.

Tutorstvo

Lahko bi ga poimenovali tudi vrstniško učenje. Takšna pomoč krepi socialne vrednote, odgovornost, solidarnost in osebnostno bogati vse udeležence.

Kdo je tutor?

Učenec prostovoljec,

  • ki se zaveda pomena nesebične pomoči,
  • je prijazen in spoštljiv,
  • svoje delo jemlje resno in odgovorno,
  • konflikte rešuje na miren način,
  • usmerja učence s svojim zgledom.

Cilji tutorstva:

  • nuditi pomoč pri reševanju težav,
  • spodbujanje k učenju,
  • razvijanje zaupanja
  • izboljšanje učno delavnih navad,
  • uspešnejše vključevanje v okolje
  • povečan občutek sprejetosti in enakovrednosti.

Pomembno pri tem odnosu je posameznikova odgovornost in skupni cilj.

K projektu bodo učenci lahko pristopili s prijavnico, s soglasjem staršev oz. skrbnikov. Prijavnico oddate razrednikom do konca meseca septembra.

Skupni srečanji deležnikov z mentorji projekta bosta dve.

Oblikovani pari se bodo srečevali v prostorih šole ali individualno.

Koordinatorica projekta: Lili Vavžik

Najča

Tudi v tem šolskem letu šolski novinarji pridno delamo, da boste ob koncu šolskega leta v rokah spet lahko držali čisto svež NAJ ČAsopis. Z letošnjo nekoliko pomlajeno ekipo smo se odločili, da se bomo lotili zanimive teme, in sicer unikatnosti. Kaj sploh pomeni unikatnost, kdo je unikaten, kakšna je unikatnost v glasbi ali kuhanju, kako sprejemamo unikatne – to in še več smo raziskovali in si zapisovali, da bi vam temo čim bolj približali. Seveda smo spremljali tudi vsakdanje dogajanje na šoli, tekmovanja in dosežke v znanju in športu, prireditve, gledali v zvezde, sestavili glasbeno lestvico, izbrali miss in mistra 9. r., pisali pesmi, opravljali razne ankete med učenci in učitelji … Vsega vam seveda ne izdamo! Še malo, pa boste Najčo lahko prebrali sami!

 

Jerica Eržek, mentorica Najče

Podjetniške aktivnosti

Šola nadaljuje z aktivnostmi za razvijanje podjetništva v osnovni šoli. Vključili se bomo v projekta »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti – ZUIP« in »Start-up vikend«. Projekta sistematično razvijata kompetence samoiniciativnostjo in podjetnosti ter učence usposabljata za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov. Potekata pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Šolski sklad

Namen šolskega sklada je predvsem zagotoviti učencem boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni programi, nakup nadstandardne opreme, zviševanja standarda pouka in podobno, kar se ne financira iz javnih sredstev. Sredstva bo sklad pridobival iz prispevkov staršev,občanov, donacij in iz drugih virov.

Upravni odbor sklada, ki ga mora potrditi Svet zavoda, bo pripravil program dela, ki bo osnova za pridobivanje in porabo sredstev.

Projekt trajnostne mobilnosti “Gremo peš s kokoško Rozi”

Osnovna šola Grm se je vključila v vseslovenski projekt trajnostne mobilnosti Gremo peš s kokoško Rozi. Prvi del aktivnosti bo potekal v tednu mobilnosti (od 16. do 22. septembra), drugi pa spomladi.

Namen projekta je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način – peš, s kolesom, s skirojem (ipd.), z javnim prevoznim sredstvom ali v sopotništvu (dogovor med vsaj dvema družinama). Izmed naštetih oblik je potrebno spodbujati zlasti pešačenje. Tudi če otroka v šolo pripeljete, naj prehodi vsaj zadnjih 200 m.

Spodbudite svoje otroke k izbiri trajnostnih načinov in tako vplivajte na vsakodnevne potovalne navade – ne le v tem tednu, temveč vse leto.

Koordinatorke na šoli: Irena Adlešič, Mateja Ašič, Tina Dović

Zbiralne akcije papirja

Tudi v šolskem letu 2023/24 bosta organizirani dve akciji zbiranja papirja. Pridobljena sredstva bomo namenili pomoči socialno šibkejšim, izboljšanju delovnega in bivalnega okolja za učence na šoli, najboljši oddelki pa bodo nagrajeni.

Akcije bodo potekale v osmih terminih med 6.30 in 8.00 zjutraj.

Jesenska:

  • 23. 9. 2023: 2. in 6. razred
  • 6. 10. 2023: 3. in 7. razred
  • 13. 10. 2023: 1., 5. in 8. razred
  • 20. 10. 2023: 4. in 9. razred

Pomladna:

  • 3. 4. 2024: 2. in 6. razred
  • 10. 4. 2024: 3. in 7. razred
  • 17. 4. 2024: 1., 5. in 8. razred
  • 24. 4. 2024: 4. in 9. razred

 

Program Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

Dostopnost