Tekmovanja, ki se bodo izvajala v letu 2019/2020.

Eko šola

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Z izborom različnih dejavnosti programa Ekošola in s povezovanjem učnih vsebin bomo poglabljali znanje, razvijali zavest in skrb za ohranjanje zdravega okolja, narave in bivanja nasploh. V letošnjem šolskem letu želimo pripraviti novo Ekolistino, ponovno zaobljubo o delu in življenju po okoljevarstvenih načelih. V Ekoodboru smo učitelji mentorji načrtovali različne vsebine in aktivnosti, ki jih bomo med šolskim letom nadgrajevali skozi izvedbo različnih projektov:

 • Sejem Altermed: Celje, 13.–15. 3. 2020, teme: lokalna pridelava hrane, gibanje in zdravje;
 • Podnebne spremembe: prepoznati človekov vpliv na podnebne spremembe na vseh področjih delovanja, razumeti povezanost podnebnih sprememb z drugimi temami, kot so energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska raznovrstnost, odpadki, voda in drugi;
 • Ekobranje za ekoživljenje: branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na teme: gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu;
 • Ekokviz za OŠ: 6. razred –gozd; 7. razred –podnebne spremembe/odtis CO2; 8. razred –krožno gospodarstvo;
 • Hrana ni za tjavendan: zmanjševanje količin zavržene hrane, družinski dnevnik zavržene hrane, reciklirana kuharija;
 • Misija: Zeleni koraki: ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev na podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost;
 • Eko-paket: ločeno zbiranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) kot koristne surovine za izdelavo novih izdelkov, ustvarjanje iz odpadne KEMS;
 • Likovni natečaj za kreativne izdelke: likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost;
 • Šolska VRTilnica: urejanje šolskega vrta, priprava gred in zasaditevzelenjave, jagodičevja;
 • Mladi poročevalci: novinarski pisni, fotografski in video prispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, povezava z drugimi projekti –obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti.Z medsebojnim sodelovanjem in medpredmetnim povezovanjem znanja želimo prispevati k trajnostnemu razvoju za sedanjost in prihodnost.

 

Ozaveščevalne akcije EKO ŠOLE

Meseca oktober in november sta namejena ozaveščevalnim akcijam. Prva v mesecu oktobru je zbiranje hrane z daljšim rokom trajanja za ljudi, potrebne pomoči, druga v mesecu novembru pa je zbiranje hrane za živali. Hrano bomo pošiljali v begunski center, hrano za živali pa odpeljali v zavetišče za živali Zajčji Vrh.

Pozivamo vas, da vsaj z malenkostjo sodelujete pri obeh akcijah.

Obiščite spletno stran EKOŠOLE OŠ GRM

Grmsko srečanje

Grmska srečanja so naziv za javne kulturne prireditve šole, ki jih organiziramo enkrat letno, od leta 1989 dalje. Naši gostje so bili mnogi znani Slovenci. Z gosti se pogovarjajo grmski učitelji, vsa srečanja se končajo s prijetnim klepetom po uradnem zaključku. V zadnjem obdobju si želimo organizatorji čim bolj približati izvorni ideji in predstaviti javnosti čim več bivših grmčanov.

V mesecu aprilu 2020 načrtujemo 30. grmsko srečanje, vsebina in gost bosta izbrana med šolskim letom.

Erasmus+

V naslednjih dveh šolskih letih bomo sodelovali v mednarodnem projektu Erasmus+. Partnerske šole v projektu so iz Italije (koordinatorji), Grčije, Španije, Poljske in Slovenije.

Tema projekta je Building active and critical thinking students. Posvetili se bomo različnim temam in veščinam (postavljanje vprašanj, argumentiranje, reševanje problemov, raziskovanje ter natančna in jasna uporaba jezika), preko katerih bomo spodbujali aktivnost učencev in razvijali kritično mišljenje. V ta namen bomo sodelovali z ZRSŠ, z dr. Tanjo Rupnik Vec.

V letošnjem šolskem letu se bomo v okviru projekta udeležili dveh partnerskih srečanj. Prvo bo meseca novembra v Španiji, kamor bosta odpotovala dva strokovna delavca. Drugega srečanja na Poljskem, ki bo v mesecu aprilu, se bosta udeležila dva strokovna delavca in pet učencev.

Tutorstvo

Glavni cilj projekta tutorstvo je medsebojna učna in socialna pomoč med učenci. K projektu bodo učenci lahko pristopili s prijavnico, s soglasjem staršev oz. skrbnikov. Po zbranih prijavah bova učiteljici Ines in Lea oblikovali pare. Učenci se bodo nato dogovorili za dan in uro izvajanja pomoči ali druženja. Na predmetni stopnji bo mentorica učiteljica Lea Deržanič, na razredni stopnji pa učiteljica Ines Darovec. Med letom bova sklicali tudi nekaj skupnih sestankov za pogovor z učenci tutorji. Želimo si, da bi v okviru projekta zaživele tudi “bralne dogodivščine”, ko bi učenci višjih razredov brali učencem nižjih razredov, lahko tudi v okviru prijateljskih razredov.

Pešbus

Projekt Pešbus nadaljujemo v šolskem letu 2019/2020, od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019, potem pa še dalje po dogovoru in glede na vremenske razmere. Projekt poteka v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto (MONM), z Inštitutom za politiko prostora (IPOP) ter z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD NM). Vanj so od prejšnjega šolskega leta vključene OŠ Center, OŠ Grm, OŠ Drska in OŠ Otočec. Učenci od 1.- 5. razreda bodo hodili peš v šolo v organiziranih skupinah, po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Na sprehodu se bodo družili z vrstniki, ves čas bodo v spremstvu odrasle osebe, ki jih bo učila o varnih poteh v šolo in o pomenu trajnostne mobilnosti. Spremljevalci bodo prostovoljci iz DRPD NM, starši, stari starši, polnoletni bratje in sestre in upokojenci. Vse, posebno starše, vabimo k sodelovanju kot spremljevalce. Projekt se v tednu mobilnosti povezuje tudi s projektom Trajnostna mobilnost.

Vodja projekta: Marjeta Ferkolj Smolič

 

PrijavnicaO projektu            

Aktivna pot v šolo pomeni, da otroci v šolo pridejo peš, s kolesom ali skirojem. Pomembna je za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju.

Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku.

V tujini je razširjena navada, da odrasli organizirano spremljajo otroke do šole peš po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. V Italiji in Švici je na primer znan pod imenom pedibus, v Veliki Britaniji in ZDA pa kot walking bus. Tak način skupne hoje v šolo smo pri nas imenovali pešbus.  Pri nas leta 2016 v okviru projekta Zdrav šolar Pešbus potekal na treh slovenskih šolah v Ljubljani in Novi Gorici  in požel veliko odobravanja tako med otroki kot starši.

Več o programu Zdrav šolar in akciji Pešbus si lahko preberete na spletni strani http://zdravsolar.si, z vprašanji pa se lahko obrnete na koordinatorico projekta na OŠ Grm Marjeto Ferkolj Smolič (041 502 547, marjeta.ferkolj.smolic@gmail.com ).

 

Utrinki iz šol. l. 2016/17

 

Kids in motion

Kids in motions  je triletni izobraževalni projekt za učitelje, podprt z evropskimi sredstvi. Prvo leto mora kolektiv opraviti obvezno izobraževanje Motivacija v razredu – drugo in tretje leto pa delo nadaljuje z izvajanjem projekta v učilnicah – pri vseh predmetih in v vseh razredih – praktično usposabljanje učiteljev za delo v razredu.

Učitelji pod strokovnim vodstvom izvajalke programa spoznavajo aktivne metode in hitre stimulacije, ki jiih lahko integriraljo v sam pedagoški proces.

FIT4KID DEJAVNOSTI

FIT4KID je mednarodni projekt, katerega glavni cilj je spodbuditi otroke h gibalnim / športnim dejavnostim, učitelje pa s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremiti z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje učilnice –neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga poučujejo.

S šolskim letom 2016/17 smo na naši šoli aktivno vstopili v mednarodni projekt FIT4KID. Glavni namen našega sodelovanja je bil v učencih zbuditi vse bolj uspavano naravno potrebo po gibanju, jih spodbuditi k aktivnejšemu sodelovanju pri učnih urah in s tem dvigniti raven motivacije in odgovornosti za lastno znanje ter seveda boljše učne dosežke. To smo želeli doseči z načrtnim uvajanjem didaktičnih metod FIT pedagogike v vzgojni in pedagoški proces ter izvajanjem različnih FIT aktivnosti preko celega šolskega leta. Obenem pa je bil naš cilj s skupnim projektom, izobraževanjem in načrtovanjem dela tesneje povezati delo strokovnih delavcev šole.

Cilji FIT metodologije:

 • Promocija gibanja in športnih aktivnosti otrok in odraslih za krepitev in ohranjanje zdravja.
 • Povečanje kakovosti in količine športne aktivnosti.
 • Spodbujanje otrok k redni gibalni aktivnosti.
 • Učenje otrok, da je redna športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost.
 • Prenašanje pozitivnega vzorca na otroke in starše.
 • Zadostna hidracija, kot velik poudarek pri delovanju človeškega telesa (možganov).
 • Izboljšanje učnega okolja in uspeha s pomočjo gibanja.
 • Izvedba dejavnosti za vse otroke, ne glede na gibalne sposobnosti, spol, socialni položaj in veroizpoved.

V okviru projekta smo izdelali časovnico FIT dejavnosti, ki smo jih izvajali v tekočem šolskem letu. Nekatere dejavnosti so potekale skozi celo šolsko leto, druge kot enkratni dogodek oz. akcije, ki so bile namenjene spodbujanju aktivnega življenjskega sloga.

 

FIT PROJEKT UČIMO ZA ŽIVLJENJE

 • FIT HOJA ZA ZDRAVJE
 • FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE
 • DAN SRCA
 • SVETOVNI DAN STRPNOSTI
 • MOJE ZDRAVJE, MOJE ŽIVLJENJE
 • SVETOVNI DAN DRUŽINE
 • SVETOVNI DAN ŠPORTA

 

FIT OBVEZNI PROGRAM – skozi celo šolsko leto

 • FIT hidracija
 • FIT jutranje športanje
 • FIT aktivni sprehodi
 • FIT gibalne minute
 • FIT igrišče
 • FIT kotički
 • FIT hodniki
 • FIT aktivno sedenje

 

Utrinki v filmuHimnaBesedilo himne

Zdrava šola

Tudi v šol. letu 2019/2020 se bomo trudili, da ostanemo ZDRAVA ŠOLA in obstoječim projektom dodamo še kaj novega. Sledili bomo dvanajstim ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol. Temeljni cilj delovanja Zdrave šole je promocija zdravja v šoli oziroma vzgoja za zdravje na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Cilji projekta se tesno prepletajo s prednostnimi nalogami in nekaterimi projekti naše šole. Zato bomo preko različnih dejavnosti razvijali odgovoren odnos do zdravja, dobre medsebojne odnose ter prijetno in zdravo šolsko okolje.Letošnja rdeča nit projekta je VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V REALNEM IN DIGITALNEM SVETU.

 

Dejavnosti:

 • minuta za zdravje med poukom z vajami za raztezanje (vsi strokovni delavci, celo šolsko leto);
 • obeležitev svetovnih dni z zdravstveno vsebino v sklopu RU (svetovni dan sladkorne bolezni –14. 11., dan boja proti AIDS-u –1. 12., svetovni dan zdravja –7. 4.) in radijski oddaji na temo zdravja (T. Gačnik);
 • delavnice razvijanja socialnih veščin –2. in 3. triada (T. Troha, L. Burger);
 • družinski nahrbtnik za učence 1. razreda (M. Troha);
 • prva pomoč v obliki tečaja in tekmovanje (V. Zobarič);
 • sodelovanje v akcijah RK (V. Zobarič);
 • tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (V. Zobarič);
 • umivanje rok (po oddelkih –sodelovanje prijateljskih razredov);
 • recikliranje zdravil s pretečenim rokom(R. Ašič);
 • varna raba intereneta –4.–7. razred (A. Spasovski);
 • pravljična joga (N. Kranjec);
 • Varno na soncu –PB in 7. razred (R. Babič, M. Blatnik);
 • zdrav sladoled –PB;
 • zdrav življenjski slog –7. razred (M. Blatnik);
 • rekreacija za zaposlene (M. Povž);
 • šola za starše – 3. triada (L. Burger);
 • priprava na cepljenje (Dispanzer za šolske otroke in mladino,ZD Novo mesto).

Najča

Najča bo letos praznovala že 30-letnico izhajanja, kar bomo seveda primerno obeležili. Temo letošnje številke smo že izbrali –Potovanja. Z nekdanjimi uredniki Najče se bomo podali na potovanje skozi čas, 30 let nazaj, k prvim številkam našega glasila. Skupaj z učenci in delavci šole pa bomo potovali po svetu in po naši domovini. K sodelovanju bomo povabili nove novinarje, ki se bodo najprej seznanili z novinarskimi žanri, nato pa bomo poleg potovanj spremljali tudi dogajanje na šoli in ga skušali predstaviti na čim bolj zanimiv način. Tudi letos načrtujemo eno dvojno številko, v katero bodo poleg šolskih novinarjev svoje literarne in likovne izdelke za Malo Najčo prispevali tudi učenci razredne stopnje. Za likovno podobo bodo poskrbeli učenci likovnega krožka, učenci fotografskega krožka pa bodo skušali v objektiv ujeti čim več dogodkov na šoli.

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Šola se bo tudi v letošnjem letu vključila v program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki sistematično razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Program poteka pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodi Ekonomska šola Novo mesto. V središču je proces usposabljanja učencev za uresničevanje lastnih zamisli. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki in učenci osnovnih šol v sodelovanju s predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti. Poudarjena je praktična komponenta reševanja problema, podprta z zmožnostmi analiziranja in sintetiziranja ter podjetnim ravnanjem.

Šola se v šolskem letu 2019/2020 vključuje v program Startup vikend, ki v enem vikendu razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti. Udeležence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Program poteka pod okriljem SPIRIT Slovenija. Dejavnosti bodo potekale v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v partnerstvu z RC Novo mesto. Konzorcij sodelujočih šol vodi OŠ Grm.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost(ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest), in oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti ter podjetnosti in podjetništva za družbo.

Izzivi medkulturnega sobivanja

www.medkulturnost.si

V letošnjem letu bo izveden intenzivni tečaj slovenščine v obsegu 180 ur, in sicer na OŠ Bršljin in OŠ Drska. Na OŠ Grm, OŠ Center, v Vrtcu Ciciban in Dijaškem domu NM bodo potekale ure slovenščine in podpora pri učenju.

Za strokovne delavce bodo organizirana usposabljanja na temo pravno-formalnih podlag za vključevanje priseljencev, specifik poučevanja slovenščine kot drugega jezika in predstavitve programa SIMS.

Organizirali bomo lokalni posvet na temo dela s priseljenci in strokovno srečanje projekta Izzivi medkulturnega sobivanja.

Na Osnovni šoli Grm bodo potekale medkulturne aktivnosti, kot so bralna značka za učence priseljence v njihovem maternem jeziku, srečanje družin priseljencev in učiteljev, predstavitve kultur učencev priseljencev v njihovih oddelkih itd.

Kratek opis operacije

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.

Trajanje operacije: 13.5.2016 do 30.9.2021

Konzorcij: ISA Institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Srednja šola Jesenice, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Osnovna šola Grm Novo mesto, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, lll. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Karla Destovnika- Kajuha Šoštanj, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenska Bistrica, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Leta 2020 se zaključuje štiriletni projekt z naslovom Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju ali krajše Slovensko izobraževalno omrežje –2020 oz. SIO-2020 v katerega je vključena tudi naša šola. V letošnjem šolskem letu bomo v okviru Programa nadaljevali s posodobitvijo IKT opreme na šoli.V sklopu Programa SIO-2020 bodo potekale tudi brezplačne delavnice in spletni tečaji, ki jih bomo ponudili strokovnim delavcem šole.Delavnice bodo brezplačne.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.

Projekt trajnostne mobilnosti “Gremo peš s kokoško Rozi”

Osnovna šola Grm se je vključila v vseslovenski projekt trajnostne mobilnosti Gremo peš s kokoško Rozi. Prvi del aktivnosti bo potekal v tednu mobilnosti (od 16. do 22. septembra), drugi pa spomladi.

Namen projekta je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način – peš, s kolesom, s skirojem (ipd.), z javnim prevoznim sredstvom ali v sopotništvu (dogovor med vsaj dvema družinama). Izmed naštetih oblik je potrebno spodbujati zlasti pešačenje. Tudi če otroka v šolo pripeljete, naj prehodi vsaj zadnjih 200 m.

Spodbudite svoje otroke k izbiri trajnostnih načinov in tako vplivajte na vsakodnevne potovalne navade – ne le v tem tednu, temveč vse leto.

Koordinatorke na šoli: Irena Adlešič, Mateja Ašič, Tina Dović

Šolski sklad

Namen šolskega sklada je predvsem zagotoviti učencem boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, kamor sodijo obogatitveni programi, nakup nadstandardne opreme, zviševanja standarda pouka in podobno, kar se ne financira iz javnih sredstev. Sredstva bo sklad pridobival iz prispevkov staršev,občanov, donacij in iz drugih virov.

Upravni odbor sklada, ki ga mora potrditi Svet zavoda, bo pripravil program dela, ki bo osnova za pridobivanje in porabo sredstev.

Zbiralne akcije papirja

Tudi letos bosta organizirani dve akciji zbiranja papirja. Pričakujemo, da bomo zbrali sto ton odpadnega papirja. Pridobljena sredstva bomo namenili izboljšanju delovnega in bivalnega okolja za učence na šoli.

Akcije bodo potekale v osmih terminih med 7. in 8. uro zjutraj.

Jesenska:

 • sreda, 2. 10. 2019: 3. r., 8.r.
 • sreda, 9. 10. 2019: 1. r., 5. r., 9. r.
 • sreda, 16. 10. 2019: 4. r., 7. r.
 • sreda, 23.10. 2019: 2. r., 6. r.

Pomladna:

 • petek, 27. 3. 2020: 1. r., 5. r., 9. r.+ TD–čiščenje
 • petek, 3. 4. 2020: 2. r., 8. r.+ TD –čiščenje
 • petek, 10. 4. 2020: 3. r., 7. r.+TD–čiščenje (maja)
 • petek, 17. 4. 2020: 4. r., 6. r.–TD–čiščenje (junija)

Dve akciji urejanja okolice šole bosta potekali v mesecu aprilu ob petkih po končani akciji zbiranja starega papirja, po ena pa še v maju in juniju.

Razredniki bodo ustrezno pripravili učence za delo (zagotavljanje orodja) in v sodelovanju s hišnikom izdelali natančen načrt dela. Učence bodo tudi seznanili z ukrepi varstva pri delu (dvigovanje bremen, uporaba ostrih orodij).

Ekskurzija v nemško govorečo državo

V začetku junija 2020 se bodo devetošolci, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet nemščina, lahko udeležili izleta v nemško govorečo državo. Cilja izleta sta utrjevanje ciljnega jezika v avtentičnem okolju in spoznavanje kulture nemško govoreče dežele.

Dostopnost