Učenci naše šole se udeležujejo različnih tekmovanj, tako v znanju kot tudi športu. Podrobnosti si preberite po posameznih področjih.

Logika

V starejših učbenikih logike je ponavadi zapisano:

“Logika je veda, ki proučuje načela pravilnega mišljenja, in sicer tiste oblike razmišljanja, ki nas od znanih dejstev vodijo do novih spoznanj. Tem miselnim procesom pravimo sklepanje.”

Začetki logike segajo v antično Grčijo in Indijo. Najbolj znani logiki so bili Zenon, Sokrat, Platon, višek prvega obdobja logike je bil zagotovo Aristotel, ki je vsa dotedanja spoznanja strnil in razvil prvi urejeni sistem logike. V prvi polovici 19. stoletja se začela razvijati moderna logika od Leibnitza, Eulerja, Bolzana, Boola in De Morgana. Tretje obdobje, sodobno logiko, pa v prvi polovici 20. stoletja označujejo Russel, Tarski in Hilbert. Tako se je logika razširila na vse celine.

Tekmovanje poteka na treh nivojih, in sicer:

 • šolsko: 6. razred
 • regijsko: 8. in 9. razred
 • državno: 7., 8. in 9. razred

Matemček

Prostorska predstavljivost je veščina, ki ni pomembna le, na primer, na potovanjih. Prisotna je pri reševanju mnogih problemov pri matematiki, arhitekturi, kemiji, arheologiji in še in še.

Tekmovanje poteka na dveh nivojih, in sicer šolsko ter državno.

Več informacij o tekmovanju, kot tudi naloge za vajo, najdete na spletni strani Matemček.

Razvedrilna matematika

Tekmovanje iz razvedrilne matematike poteka že od leta 1989/1990. V toku let so se na tekmovanju zvrstile mnoge naloge, ki segajo v področje logike oz. prostorske predstavljivosti ali pa jih lahko enostavno uvrstimo med rekreativno matematiko. Tako so že desetletja med nami različni labirinti v ravnini ali na ploskvah, problemi s poliedri, svetovi, vitezi in oprode, gobelini ter mnoge japonske razvedrilne naloge: kakuro, futošiki, sudoku,…

Tekmovanje poteka na dveh nivojih, in sicer šolsko ter državno

Naloge

Več informacij o tekmovanju iz matematike za tekoče šolsko leto najdete na spletni strani DMFA.

Tekmovanje iz matematike za Vegova priznanja

Cilji in namen tekmovanja

 • širjenje matematike
 • odkrivanje za matematiko nadarjenih učencev
 • spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev k poglabljanju znanja

Tekmovanje poteka na treh nivojih, in sicer šolsko, regijsko in državno.

Naloge

Za šolsko tekmovanje pripravi mednarodna komisija, saj tekmovanje poteka po principu tekmovanja EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU, naloge za področno in državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor DMFA.

Več informacij o tekmovanju iz matematike za tekoče šolsko leto najdete na spletni strani DMFA.

 

 

 

 
 

Logična pošast

Namen je razvijanje veščin logičnega mišljenja preko razvedrilnih nalog in problemov polnih zabavnih izzivov, s poudarkom na matematični logiki.

Tekmovanje poteka na dveh nivojih, in sicer šolsko ter državno.

Več informacij o tekmovanju, kot tudi naloge za vajo, najdete na spletni strani Logična pošast.

Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje

Cilji in namen tekmovanja

 • širjenje fizike
 • odkrivanje za fiziko nadarjenih učencev
 • spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev k poglabljanju znanj

Tekmovanje poteka za učence 8. in 9. razreda na treh nivojih, in sicer šolsko, regijsko ter državno.

Naloge

 • Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.
 • V 8. razredu so na šolskem tekmovanju naloge zajete iz učne snovi MERJENJE, SILE, TLAK.
 • V 9. razredu pa so na šolskem tekmovanju naloge zajete iz učne snovi GIBANJE, ENERGIJA, VESOLJE.

 

Tekmovanje iz kemije

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju kemije za osnovno in srednjo šolo
 • popularizacija kemije,
 • uporaba znanja kemije,
 • primerjanje znanja med učenci in dijaki,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za kemijo,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije,
 • ozaveščanje učencev in dijakov o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

 

Tekmovanje poteka za učence 8. in 9. razreda na treh nivojih, in sicer šolsko, regijsko ter državno.

RAZPIS: https://www.zotks.si/kemija/razpis

NALOGE: https://www.zotks.si/naloge/kemija/all

 

 

 

Tekmovanje iz astronomije za Dominikovo priznanje

Cilji in namen tekmovanja

 • Širjenje in poglabljanje znanja astronomije,
 • primerjanje znanja astronomije med dijaki,
 • popularizacija astronomije,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja astronomije,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

 

Tekmovanje poteka za učence 8. in 9. razreda na dveh nivojih, in sicer šolsko ter državno.

Več informacij o tekmovanju iz fizike in astronomije za tekoče šolsko leto najdete na spletni strani DMFA.

 

Komisija s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje je za šolsko leto 2021/2022 določila naslov tekmovanja – Vedre bližine med nami –  in izbrala naslednja besedila:

1.–3. razred (MEHURČKI – samo šolsko tekmovanje, torek, 29. 3. 2022)
1. razred: Saša Vegri: Jure kvak kvak
2. in 3. razred: Andrej Skubic: Babi nima več telefona

4.–7. razred (samo šolsko tekmovanje)
4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
6. in 7. razred: Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke
Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori

8. in 9. razred (šolsko, območno in državno)
8. in 9. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in območno)
                          Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno)
 

DATUMI TEKMOVANJ:

 • šolska raven tekmovanja: torek, 9. 11. 2021
 • območna raven tekmovanja: četrtek, 9. 12. 2021
 • državna raven tekmovanja: sobota, 12. 2. 2022

 

Vse informacije o poteku dodatnega pouka in tekmovanja boste izvedeli pri pouku slovenščine.

 

 

Tekmovanje v znanju angleškega jezika v 7., 8. in 9. razredu

7. RAZRED

šolska raven:

državna raven:


 

Šolsko in državno tekmovanje v 8. in 9. razredu temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporočanja ter spodbuja kreativnost in medkulturno ozaveščenost.

  8. RAZRED

šolska raven: 11. 11. 2021 ob 13.00

državna raven: 16. 3. 2022 ob 14.00


 9. RAZRED

šolska raven: 11. 11. 2021 ob 13.00

državna raven: 16. 3. 2022 ob 14.00

 

Knjižna predloga za državno raven tekmovanja v 9. razredu:

John Green: Turtles all the way down.

 

Tekmovanje iz znanja nemškega jezika

Tekmovanje je namenjeno učencem 8. in 9. razreda.

Tekmovanje poteka v ločenih skupinah, in sicer na šolski ter državni ravni.

Literarna predloga za državno tekmovanje za 9. razred:

Stefanie Höfler: Mein Sommer mit Mucks

Za šolsko tekmovanje literarne predloge ni.

Tekmovanje iz znanja biologija za Proteusovo priznanje

Namenjeno je učencem 8. in 9. razreda.

TEMA 2021/2022: PAJKOVCI                                                  

Tekmovanje poteka na šolskem in državnem nivoju.

ŠOLSKO TEKMOVANJE: 20. 10. 2021, ob 13.00

DRŽAVNO TEKMOVANJE: 3. 12. 2021 ob 15.00

Vse dodatne informacije in literaturo najdete na spletni strani Prirodoslovnega društva Slovenije.

 

Prijavite se v prvi polovici septembra pri učiteljici Meliti Blatnik.

 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Namenjeno učencem 8. in 9. razreda (po pravilniku lahko tudi mlajši).

Tekmovanje poteka na šolskem in državnem nivoju.

Prijave pri učiteljici V. Zobarič v prvem tednu septembra.

Tekmovanje s področja geografije

Zavod RS za šolstvo razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja geografije za učence in dijake na temo Gore Slovenije in sveta.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni.

Šolska raven je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni ravni je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja).

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • osnovna šola A (8. in 9. razred),
 • osnovna šola B (6. in 7. razred)

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

 • šolska raven tekmovanja: torek, 16. 11. 2021, ob 13. uri,
 • državna raven tekmovanja: sobota, 2. 4. 2022, ob 10. uri.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije ter z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Seznam literature, priporočila, obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (Tekmovanja, Geografija) ter preko strežnika DMFA.

Vodja: Vojka Cvitko Macedoni

Zgodovina

Gradivo za tekmovanje je objavljeno v spletni učilnici za zgodovino.

Naslov letošnje teme je: Od železne dobe do prihoda Rimljanov

Tekmovanje poteka na treh ravneh, in sicer šolsko, območno ter državno.

BOBER mednarodno tekmovanje

Cilji in namen tekmovanja

Glavni cilj Bobra je vzpodbujanje zanimanja učencev za informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) in informatike kot temeljnega znanja s tega področja. Tekmovanje pomaga vključiti začetno zanimanje in učenje otrok o računalnikih in IKT programih v šolah.

Bober vzpodbuja otroke k bolj zavzeti in kreativnejši uporabi sodobnih tehnologij in učnih aktivnosti. Učenci bi morali skupaj zbirati ideje in se pogovarjati o svojih izkušnjah.

Ker IKT postaja splošno uporabljano orodje v izobraževanju, to igrivo tekmovanje lahko zagotovi, da tako fantje kot dekleta pridobijo novo znanje. Želimo si, da bi Bober vzpodbudil učence k učenju veščin in osvajanju temeljnega znanja, ki ga bodo v prihodnosti potrebovali na trgu dela.

Tekmovanje poteka na dveh nivojih, in sicer šolsko ter državno.

Več o tekmovanju na spletni strani ACM Tekmovanja – BOBER

Kaj veš o prometu?

Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu, ki jih organizirajo šole v sodelovanju z občinskimi sveti. So tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od ravni šol do mednarodne ravni.

Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi ter učenci 8. in 9. razreda in dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu H kategorije s kolesi z motorjem.

Tekmovanje poteka na šolski ravni, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni. Svet skrbi za vsebinsko zasnovo tekmovanj in organizacijo državnega tekmovanja. Tekmovanje Kaj veš o prometu je sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu.

Marjeta Ferkolj Smolič in Dušan Plut, mentorja prometne vzgoje

Konstruiranje z lego gradniki

Namen dejavnosti je predvsem spodbujanje mladih k inovativnosti in ustvarjalnosti ter razvijanje njihovih ročnih spretnosti, prostorske predstavljivosti in estetskega čuta.

Učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Lego, imajo možnost sodelovati na šolskem tekmovanju. Učitelji ovrednotimo znanje tekmovalcev na podlagi reševanja problema, konstrukcije in ustnega zagovora.

Šolska tekmovanja so izbirnega značaja za uvrstitev tekmovalcev na regijsko in od tu na državno tekmovanje.

Na državna tekmovanja se uvrstijo tekmovalci iz šol določenega regionalnega okolja, ki je predpisano v razpisu.

Tekmovanje poteka na treh nivojih, in sicer šolsko, regijsko ter državno.

Cilji tekmovanja so zlasti:

 • zagotavljanje praktičnega znanja in sposobnosti za reševanje problemov,
 • primerjanje znanja in praktičnih spretnosti med učenci na področju tehnike,
 • popularizacija tehnike s poudarkom na konstruktorstvu,
 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja različnih znanj na področju tehnike,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za tehniko in tehnologijo,
 • ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja narave in tehnike, njihovih procesov in zakonitosti ter varovanja okolja, naravne in tehnične dediščine,
 • razvijanje zdravega tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za učinkovito predstavitev in presojanje znanja in sposobnosti,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij.

Več podatkov si lahko ogledate na spletni strani ZOTKS.

Mentorice za 1. in 2. triado: Nataša Obran, Simona Smuk in Mateja Ašič

Srečanje mladih raziskovalcev

Državno Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije organizira ZOTKS (Zveza za tehnično kulturo Slovenije) in lahko sodelujejo učenci in učenke zadnjih štirih razredov osnovnih šol ter dijaki in dijakinje srednjih šol na 20 razpisanih raziskovalnih področjih.

Predvidena so regijska srečanja, kjer se izberejo najboljše naloge za državno srečanje (7 nalog za dolenjsko regijo).

Kresnička

Tekmovanje iz znanja naravoslovja. Namenjeno učencem od 1. do 7. razreda.

Cilji tekmovanja so:

 • odpravljanje strahu pred naravoslovjem in
 • popularizacija naravoslovja, še posebej
 • spodbujanje in popularizacija eksperimentalnega dela v šoli,
 • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja,
 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
 • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja (je le tekmovanje …),
 • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev.

Tekmovanje ima samo šolsko raven. Tekmovanja osnovnošolcev v znanju naravoslovja Kresnička organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Tekmovanje je sestavljeno iz praktičnega dela – poskusov, ki jih učenci opravijo kadarkoli do tekmovanja, in iz reševanja teoretičnih nalog na tekmovanju. Vse tekmovalne naloge se vsebinsko navezujejo na poskuse.

DODATNE INFORMACIJE IN RAZPIS:

Poskusi so objavljeni  na spletnih straneh DMFA : Poskusi za letos

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko prijavijo pri svojih razredničarkah. Učenci 6. in 7. razreda pa pri učiteljicah naravoslovja.

Vesela šola

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno.

Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani.

Teme:

Eko kviz

TUDI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 BODO UČENCI 6., 7. IN 8. RAZREDA NA EKOKVIZU ZA OSNOVNE ŠOLE LAHKO TEKMOVALI ZA NASLOV NAJVEČJA EKOFACA.

Učenci  bodo preko tekmovanja v ekoznanju spoznavali tri vsebine:

 • 6. razred: HRANA
 • 7. razred: KROŽNO GOSPODARSTVO
 • 8. razred: ENERGIJA

Literatura

Datumi tekmovanj:

 • Šolsko tekmovanje: 27. januar 2021
 • Državno tekmovanje: 4. marec 2021

 

Potek tekmovanja:

 ŠOLSKO: tričlanske ekipe rešujejo kviz v spletni izvedbi, kjer je 30 vprašanj (pogoj je, da v skupini NE SMEJO biti trije osmošolci)

DRŽAVNO: Na državno tekmovanje se uvrsti najboljša ekipa iz vsake regije.

Na državnem tekmovanju ekipe najprej rešujejo kviz v spletni izvedbi, nato pa tekmovanje nadaljuje — najboljših ekip iz prvega dela, po sistemu »ena na ena«, kjer se prijavljajo z odgovorom na vprašanje po sistemu »kdo bo prej«.

Veselimo se okoljskega možgančkanja z vami.

Šolska športna dejavnost

Šolska športna dejavnost vključuje delovanje 24 športnih dejavnosti, v katerih učenci razvijajo svoje motorične sposobnosti, krepijo svoje telo in razvijajo tekmovalni duh. Šele na drugem mestu je skrb za čim boljše rezultate, a kljub temu teh pri nas ni malo. Smo daleč najuspešnejše ŠŠD v Mestni občini Novo mesto, večkrat pa smo bili tudi v ospredju v tekmovanju za najboljšo športno šolo v Sloveniji na natečaju MIZŠ. Naši učenci slovijo po dobrih rezultatih predvsem v atletiki in košarki, pa tudi v drugih športih se uvrščamo zelo visoko. S športom učenci usmerjajo svojo energijo v pozitivno stran, se učijo vztrajnosti, discipline in zdrave tekmovalnosti. Usmeritev šole je spodbujati množičnost, pri tem pa po svojih zmožnostih poskrbeti tudi za tekmovalne dosežke.

Šolska športna tekmovanja in prireditve

Šola se udeležuje tekmovanj, ki jih objavlja Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto in tekmovanj, ki so objavljena v informatorju revije Šport mladih. Števila tekmovanj ni možno točno napovedati, saj je odvisno od uspešnosti na tekmovanjih posameznega nivoja. Ob koncu leta se udeležimo tudi tekmovanja za najuspešnejšo šolo v MO Novo mesto in najuspešnejšo športno šolo v Sloveniji.

Tekmovanje za športnico in športnika šole

Poteka skozi celo leto. Tekmujejo lahko vsi učenci, ki so vpisani na OŠ Grm. Točkujejo se rezultati, doseženi na tekmovanjih, ki jih razpisuje Zavod Novo mesto in tekmovanj, ki so objavljena v informatorju revije Šport mladih. Deset najboljših športnic in športnikov šole šola razglasi na zadnji prireditvi za učence v šolskem letu. Najboljšo športnico in športnika generacije šola razglasi na valeti.

Lestvica dosežkov

Lestvica tekmovanj

Dostopnost