Učenci naše šole se udeležujejo različnih tekmovanj. Podrobnosti si preberite po posameznih področjih.

Logika

V starejših učbenikih logike je ponavadi zapisano:

“Logika je veda, ki proučuje načela pravilnega mišljenja, in sicer tiste oblike razmišljanja, ki nas od znanih dejstev vodijo do novih spoznanj. Tem miselnim procesom pravimo sklepanje.”

Začetki logike segajo v antično Grčijo in Indijo. Najbolj znani logiki so bili Zenon, Sokrat, Platon, višek prvega obdobja logike je bil zagotovo Aristotel, ki je vsa dotedanja spoznanja strnil in razvil prvi urejeni sistem logike. V prvi polovici 19. stoletja se začela razvijati moderna logika od Leibnitza, Eulerja, Bolzana, Boola in De Morgana. Tretje obdobje, sodobno logiko, pa v prvi polovici 20. stoletja označujejo Russel, Tarski in Hilbert. Tako se je logika razširila na vse celine.

Tekmovanje poteka na dveh nivojih: 

 • šolsko od 1. do 9. r:  september 2020
 • državno od 7. do 9. r: oktober 2020

Matemček

Prostorska predstavljivost je veščina, ki ni pomembna le, na primer, na potovanjih. Prisotna je pri reševanju mnogih problemov pri matematiki, arhitekturi, kemiji, arheologiji in še in še.

Tekmovanje poteka na dveh nivojih:

 • šolsko od 1. do 9. r.: november 2020
 • državno od 1. do 9. r.: november 2020

Več informacij o tekmovanju, kot tudi naloge za vajo, najdete na spletni strani Matemček.

Razvedrilna matematika

Tekmovanje iz razvedrilne matematike poteka že od leta 1989/1990. V toku let so se na tekmovanju zvrstile mnoge naloge, ki segajo v področje logike oz. prostorske predstavljivosti ali pa jih lahko enostavno uvrstimo med rekreativno matematiko. Tako so že desetletja med nami različni labirinti v ravnini ali na ploskvah, problemi s poliedri, svetovi, vitezi in oprode, gobelini ter mnoge japonske razvedrilne naloge: kakuro, futošiki, sudoku,…

Tekmovanje poteka na dveh nivojih:

 • šolsko od 1. do 9. r.: december 2020
 • državno od 6. do 9. r.: februar 2021

Naloge

Več informacij o tekmovanju iz matematike za tekoče šolsko leto najdete na spletni strani DMFA.

Tekmovanje iz matematike za Vegova priznanja

Cilji in namen tekmovanja

 • širjenje matematike
 • odkrivanje za matematiko nadarjenih učencev
 • spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev k poglabljanju znanja

Tekmovanje poteka na dveh nivojih:

 • šolsko od 1. do 9. r: marec 2021
 • državno od 5. do 9. r: april 2021

Naloge

Za šolsko tekmovanje pripravi mednarodna komisija, saj tekmovanje poteka po principu tekmovanja EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU, naloge za področno in državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor DMFA.

Več informacij o tekmovanju iz matematike za tekoče šolsko leto najdete na spletni strani DMFA.

 

 

 

 
 

Logična pošast

Namen je razvijanje veščin logičnega mišljenja preko razvedrilnih nalog in problemov polnih zabavnih izzivov, s poudarkom na matematični logiki.

Tekmovanje poteka na dveh nivojih:

 • šolsko od 1. do 9. r.: maj 2021
 • državno od 1. do 9. r.: maj 2021

Več informacij o tekmovanju, kot tudi naloge za vajo, najdete na spletni strani Logična pošast.

Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje

Cilji in namen tekmovanja

 • širjenje fizike
 • odkrivanje za fiziko nadarjenih učencev
 • spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev k poglabljanju znanj

Tekmovanje poteka na treh nivojih:

 • šolsko 8. in 9. r: februar 2021
 • področno 8. in 9. r: marec 2021
 • državno 8. in 9. r: april 2021

Naloge

 • Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.
 • V 8. razredu so na šolskem tekmovanju naloge zajete iz učne snovi MERJENJE, SILE, TLAK.
 • V 9. razredu pa so na šolskem tekmovanju naloge zajete iz učne snovi GIBANJE, ENERGIJA, VESOLJE.

 

Tekmovanje iz astronomije za Dominikovo priznanje

Cilji in namen tekmovanja

 • Širjenje in poglabljanje znanja astronomije,
 • primerjanje znanja astronomije med dijaki,
 • popularizacija astronomije,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja astronomije,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

 

Tekmovanje poteka na dveh nivojih:

 • šolsko 8. in 9. r: december 2020
 • državno 8. in 9. r: januar 2021

Več informacij o tekmovanju iz fizike in astronomije za tekoče šolsko leto najdete na spletni strani DMFA.

 

Tema letošnjega tekmovanja je Slovenija – vse najboljše. V razmislek: ga je razumeti »le« kot voščilo? Morda ga kdo razume kot ugotovitev – Slovenija je vse, kar je najboljšega za vse nas; spet kdo drug ga razume tako, da na koncu naslova postavi vprašaj – in s tem spodbudi razmišljanje o tem, kako bi lahko bila najboljša Slovenija še boljša … Kdo ima prav? Vsi in vsak po svoje. Letošnji izbrani knjigi sta:

6. in 7. r.: Igor Karlovšek: Pobeg
8. in 9. r.: Mate Dolenc: Kako dolg je čas

DATUMI TEKMOVANJ:
   Šolsko: 17. 11. 2020
  Območno: 14. 1. 2021
  Državno: 13. 3. 2021

Tekmovanje v znanju angleškega jezika v 7., 8. in 9. razredu

 

7. RAZRED

šolska raven:  1. 2. 2021  

državna raven:  1. 3. 2021

 

Tekmovanje iz angleščine v 7. razredu nosi naslov HOME ALONE – učenci pripravijo video prispevek.


8. RAZRED

šolska raven: 19. 10. 2020

državna raven: 23. 11. 2020

Naloge na šolski ravni bodo vsebinsko vezane na temo »Slovenian tales, myths and legends – When we lose our myths we lose our place in the universe. (Madeleine L’Engle)«, za državno raven pa je izbrana tema »Tales, myths and legends – All those old myths and legends and fairy tales didn’t just appear out of nowhere for no good reason, you know. (H. M. Forester)«.


9. RAZRED

šolska raven: 12. 11. 2020

območna raven: 20.1. 2021

državna raven: 16. 3. 2019

 

Knjižna predloga za območno in državno raven tekmovanja:

John Green: Turtles all the way down.

Tekmovanje iz znanja nemškega jezika

Namenjeno je učencem 9. razredov

 • šolska raven: 26. 11. 2020
 • državna raven: 23. 3. 2021

 

Literarna predloga za državno tekmovanje:

Angie Westhoff: Das Buch der seltsamen Wünsche.

Za šolsko tekmovanje literarne predloge ni.

Tekmovanje iz znanja biologija za Proteusovo priznanje

Namenjeno učencem 8. in 9. razreda.

TEMA 2020/2021: GLIVE                                                  

Tekmovanje poteka na šolskem in državnem nivoju.

ŠOLSKO TEKMOVANJE: 21. 10. 2020, ob 13.00

DRŽAVNO TEKMOVANJE: 5. 12. 2020 ob 15.00

Vse dodatne informacije in literaturo najdete na spletni strani Prirodoslovnega društva.

 

Prijavite se v prvi polovici septembra pri učiteljici Meliti Blatnik.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Namenjeno učencem 8. in 9. razreda (po pravilniku lahko tudi mlajši).

Tekmovanje poteka na šolskem in državnem nivoju.

 • ŠOLSKO TEKMOVANJE:
 • DRŽAVNO TEKMOVANJE:

Prijave pri učiteljici V. Zobarič v prvem tednu septembra.

Geografija

Cilji tekmovanja:

 • popularizacija geografije,
 • širjenje in poglabljanje znanja,
 • primerjanje znanja med učenci,
 • popularizacija znanja,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za raziskovanje pokrajine,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
 • uvajanje novih pristopov v pouk geografije.

Tekmovanje organizira Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s šolami in z Društvom učiteljev geografije Slovenija.

Letošnje tekmovanje v znanju geografije na temo PREHRANA V GEOGRAFSKI PERSPEKTIVI za učence od 7. do 9. razreda bo izvedeno na treh ravneh:

šolsko: 24.november 2020

območno: 26. januar 2021

državno: 16. april 2021

Na tekmovanjih lahko sodelujejo učenci  7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021 na temo Prehrana v geografski perspektivi

Učenci tekmujejo posamično – pisni del obsega vprašanja iz predpisane teme, nato sledi opazovanje terena in reševanje nalog.  Na območno tekmovanje se uvrstijo trije učenci, ki na šolskem tekmovanju dosežejo najboljši rezultat.

Razpis in literatura na spletni strani ZŠ.

Vojka Cvitko Macedoni

Zgodovina

Gradivo za tekmovanje je objavljeno v spletni učilnici za zgodovino.

Naslov letošnje teme je: Od železne dobe do prihoda Rimljanov

Tekmovanje poteka na treh ravneh:

 • Šolsko tekmovanje: december 2020
 • Območno tekmovanje: februar 2021
 • Državno tekmovanje: narec 2021

Mentorica: Vesna Rakuša

BOBER mednarodno tekmovanje

Cilji in namen tekmovanja

Glavni cilj Bobra je vzpodbujanje zanimanja učencev za informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) in informatike kot temeljnega znanja s tega področja. Tekmovanje pomaga vključiti začetno zanimanje in učenje otrok o računalnikih in IKT programih v šolah.

Bober vzpodbuja otroke k bolj zavzeti in kreativnejši uporabi sodobnih tehnologij in učnih aktivnosti. Učenci bi morali skupaj zbirati ideje in se pogovarjati o svojih izkušnjah.

Ker IKT postaja splošno uporabljano orodje v izobraževanju, to igrivo tekmovanje lahko zagotovi, da tako fantje kot dekleta pridobijo novo znanje. Želimo si, da bi Bober vzpodbudil učence k učenju veščin in osvajanju temeljnega znanja, ki ga bodo v prihodnosti potrebovali na trgu dela.

URNIK TEKMOVANJ

 • Šolsko tekmovanje: od 9. 11. 2020 – 13. 11. 2020 in od 16. 11. 2020 v računalniški učilnici
 • Državno tekmovanje: 16. januar 2021 v Mariboru

Več o tekmovanju na spletni strani ACM Tekmovanja – BOBER

Kaj veš o prometu?

Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu, ki jih organizirajo šole v sodelovanju z občinskimi sveti. So tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od ravni šol do mednarodne ravni.

Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi ter učenci 8. in 9. razreda in dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu H kategorije s kolesi z motorjem.

Tekmovanje poteka na šolski ravni, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni. Svet skrbi za vsebinsko zasnovo tekmovanj in organizacijo državnega tekmovanja. Tekmovanje Kaj veš o prometu je sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu.

Marjeta Ferkolj Smolič in Dušan Plut, mentorja prometne vzgoje

Konstruiranje z lego gradniki

Namen dejavnosti je predvsem spodbujanje mladih k inovativnosti in ustvarjalnosti ter razvijanje njihovih ročnih spretnosti, prostorske predstavljivosti in estetskega čuta.

Učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Lego, imajo možnost sodelovati na šolskem tekmovanju. Učitelji ovrednotimo znanje tekmovalcev na podlagi reševanja problema, konstrukcije in ustnega zagovora.

Šolska tekmovanja so izbirnega značaja za uvrstitev tekmovalcev na regijsko in od tu na državno tekmovanje.

Na državna tekmovanja se uvrstijo tekmovalci iz šol določenega regionalnega okolja, ki je predpisano v razpisu.

Datumi tekmovanj

 • Šolsko tekmovanje:
 • Regijsko tekmovanje:
 • Državno tekmovanje:

Cilji tekmovanja so zlasti:

 • zagotavljanje praktičnega znanja in sposobnosti za reševanje problemov,
 • primerjanje znanja in praktičnih spretnosti med učenci na področju tehnike,
 • popularizacija tehnike s poudarkom na konstruktorstvu,
 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja različnih znanj na področju tehnike,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za tehniko in tehnologijo,
 • ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja narave in tehnike, njihovih procesov in zakonitosti ter varovanja okolja, naravne in tehnične dediščine,
 • razvijanje zdravega tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za učinkovito predstavitev in presojanje znanja in sposobnosti,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij.

Več podatkov si lahko ogledate na spletni strani ZOTKS.

Mentorice za 1. in 2. triado: Nataša Obran, Simona Smuk in Mateja Ašič

Srečanje mladih raziskovalcev

Državno Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije organizira ZOTKS (Zveza za tehnično kulturo Slovenije) in lahko sodelujejo učenci in učenke zadnjih štirih razredov osnovnih šol ter dijaki in dijakinje srednjih šol na 20 razpisanih raziskovalnih področjih.

Predvidena so regijska srečanja, kjer se izberejo najboljše naloge za državno srečanje (7 nalog za dolenjsko regijo).

Kresnička

Tekmovanje iz znanja naravoslovja. Namenjeno učencem od 1. do 7. razreda.

Cilji tekmovanja so:

 • odpravljanje strahu pred naravoslovjem in
 • popularizacija naravoslovja, še posebej
 • spodbujanje in popularizacija eksperimentalnega dela v šoli,
 • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja,
 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
 • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja (je le tekmovanje …),
 • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev.

Tekmovanje ima samo šolsko raven. Tekmovanja osnovnošolcev v znanju naravoslovja Kresnička organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Tekmovanje je sestavljeno iz praktičnega dela – poskusov, ki jih učenci opravijo kadarkoli do tekmovanja, in iz reševanja teoretičnih nalog na tekmovanju. Vse tekmovalne naloge se vsebinsko navezujejo na poskuse.

DODATNE INFORMACIJE IN RAZPIS:

Poskusi so objavljeni  na spletnih straneh DMFA : Poskusi za letos

DATUM ŠOLSKEGA TEKMOVANJA: februar 2021

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko prijavijo pri svojih razredničarkah. Učenci 6. in 7. razreda pa pri učiteljicah naravoslovja.

Vesela šola

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko.

 • Šolsko tekmovanje: 3. 2021 
 • Državno tekmovanje: 4. 2021

Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani.

Teme:
Skenirane teme Veselih šol so naložene v spletni učilnici Vesela šola OŠ Grm.

Eko kviz

TUDI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 BODO UČENCI 6. 7. IN 8. RAZREDA NA EKOKVIZU ZA OSNOVNE ŠOLE LAHKO TEKMOVALI ZA NASLOV NAJVEČJA EKOFACA.

Učenci  bodo preko tekmovanja v ekoznanju spoznavali tri vsebine:

 • 6. razred: HRANA
 • 7. razred: KROŽNO GOSPODARSTVO
 • 8. razred: ENERGIJA

Literatura

Datumi tekmovanj:

 • Šolsko tekmovanje: 27. januar 2021
 • Državno tekmovanje: 4. marec 2021

 

Potek tekmovanja:

 ŠOLSKO: tričlanske ekipe rešujejo kviz v spletni izvedbi, kjer je 30 vprašanj (pogoj je, da v skupini NE SMEJO biti trije osmošolci)

DRŽAVNO: Na državno tekmovanje se uvrsti najboljša ekipa iz vsake regije.

Na državnem tekmovanju ekipe najprej rešujejo kviz v spletni izvedbi, nato pa tekmovanje nadaljuje — najboljših ekip iz prvega dela, po sistemu »ena na ena«, kjer se prijavljajo z odgovorom na vprašanje po sistemu »kdo bo prej«.

Veselimo se okoljskega možgančkanja z vami.

Lestvica dosežkov

Lestvica tekmovanj

Dostopnost